ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. A tájékoztatás módja
1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Dr. Rencsi Márta (mint egyéni vállalkozó és mint a Rencsi Med Kft. ügyvezetője) nőgyógyászati magánrendelésének keretében igénybe vehető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelési Tájékoztató a Dr. Rencsi Márta által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az általa kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
2. Dr. Rencsi Márta jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani, amely rendelkezések a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

II. Az adatkezelés elvei
1. Dr. Rencsi Márta a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
2.1. Az adatkezelő:
Dr. Rencsi Márta egyéni vállalkozó, székhely: 3554 Bükkaranyos, Patak út 7. Adószám: 66258915-1-25, illetve:
Rencsi Med Kft., székhely: 3554 Bükkaranyos, Patak út 7. Adószám: 26758648-1-05, Cégjegyzékszáma: 05-09-031870.
E-mail: info@drrencsi.hu. Webtárhely-szolgáltató: Olé Informatika Kft.
2.2. A kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, születési dátum, lakcím, TAJ, telefonszám, emailcím.

III. Dr. Rencsi Márta adatkezelésének célja a szolgáltatásnyújtás, amelynek körében cél:a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;b) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége;c) Dr. Rencsi Mártával szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatók részére az egészségügyi ellátás során az Érintett informált beleegyezésével, illetve kifejezett kérésére történő laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges, a Felhasználó által szóban és írásban közölt, a 2.2. pontban felsorolt személyes és további egészségügyi adatokat kiadja.

IV. Adatkezelés jogalapja
1. A személyes adatok Dr. Rencsi Márta általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul a Szolgáltató honlapján keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, egészségügyi adatok megadása) adja meg.
2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Dr. Rencsi Mártának nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Dr. Rencsi Márta a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában Dr. Rencsi Márta a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön  hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
5. A személyes adatok Dr. Rencsi Márta által történő felvétele és kezelése eltérő rendelkezés hiányában a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

V. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

VI. Adatkezelés időtartama1. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.2. Dr. Rencsi Márta–a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
A. Adatok módosítása, törlése, zárolása1. A Felhasználó/Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését info@drrencsi.hu e-mail címen.2. A Felhasználó személyes adatait Dr. Rencsi Márta akkor törli, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
B. Tájékoztatás
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Dr. Rencsi Márta által azadott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Dr. Rencsi Márta a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Dr. Rencsi Márta a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Dr. Rencsi Mártát tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Dr. Rencsi Márta a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
3. A Szolgáltató cookiet és web beaconst (webjelzőket) nem használ és kezel, honlapja külső szerverről érkező hivatkozásokat, webanalitikaieszközöket nem tartalmaz.
C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Dr. Rencsi Mártára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelezőadatkezelés esetét;
2. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ha Dr. Rencsi Márta a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
D. Igény bejelentése
1. Email útján.
2. Amennyiben az igény benyújtására email útján került sor, a korábban Dr. Rencsi Márta részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről  érkezett igényt Dr. Rencsi Márta a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
3. Amennyiben Dr. Rencsi Márta adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
4. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
E. Jogorvoslati lehetőségek
1. Dr. Rencsi Márta akkor biztosítja a meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).